vadvilág magyar természetfotósok egyesülete

A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének alapszabálya:

 

Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet Magyarország elismer,
és biztosítja annak zavartalan gyakorlását. Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van
szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni. A Vadvilág Magyar
Természetfotósok Egyesülete alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek
megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elveken alapuló működését,
elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

I.

Általános rendelkezések

1. Az egyesület teljes neve: Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete
2. Az egyesület rövidített neve: Vadvilág Fotó Egyesület
Az egyesület angol nyelvű neve: Wildlife Society of Hungarian Nature Photographers
3. Az egyesület székhelye: 1144 Budapest, Vezér utca 47. IV. emelet 42.
4. Az egyesület céljai:
 a természet, ezen belül az állatok és a növények egyedülálló szépségének és
törékenységének bemutatása a nagyközönség számára elsősorban fényképek,
kiállítások, publikációk, nyilvános előadások segítségével,
 a tagok művészi alkotó tevékenységének segítése, iránymutatása és összefoglalása,
 a természeti értékek védelme, az ifjúság természet szeretetre és környezet-tudatosságra
való nevelése,
 valamennyi egyesületi tag számára lehetőséget teremt és segítséget nyújt a
fényképezés technikai ismereteinek elmélyítésében,
 kapcsolattartás és együttműködés magyar és nemzetközi természetvédelmi, illetve fotó
egyesületekkel és természetbarát szervezetekkel.
Az egyesület céljai eléréséhez hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn.
5. Az egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:
– mindenki számára elérhető, ingyenesen megtekinthető kiállításokat szervez az
egyesület tagjai által készített fényképekből, fotográfiai és természetvédelmi
kiadványokban publikál,
– tagjai számára oktatást szervez, tanfolyamokat indít, szakmai előadókat hív meg,
– országos természetfotó pályázatokat hirdet ki,

2.
– állami természetvédelmi szervezeteknek ingyenesen természetfotókat biztosít,
– az egyesület segíti a természetfényképezés iránt érdeklődő fiatal tehetséges fotósokat,
– fotóstúrák szervezése a tagok, valamint meghívottak részére.
6. Az egyesület jogi személy.
7. Az egyesület hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez,
az alábbi tevékenységeket végzi:
– természetvédelem, állatvédelem
– környezetvédelem
– kulturális tevékenység
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– tudományos tevékenység, kutatás.
8. Az Egyesület nyilvántartásba vétellel jön létre.

II.

A tagsági viszony keletkezése, megszűnése:

1. Az egyesület rendes tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes személy, aki
természetszerető és védő, azt művészi szinten megörökítő természetfotós, feltéve, hogy nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától.
2. A rendes tagsági viszony létesítésének feltétele, hogy a jelentkező természetes személy
belépési szándékát a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kinyilvánítsa, az
Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismerje, az egyesületi tagdíjat befizesse,
őt az egyesület két legalább hat hónapos tagsági viszonnyal rendelkező rendes tagja és az
elnökség egy tagja együttesen ajánlással lássa el, és az Elnökség őt határozatával a tagok
sorába felvegye. Az Elnökség a jelentkezőnek a tagfelvételi kérelem benyújtása előtti, az
Egyesület munkáját segítő aktivitása, és fotográfiai munkássága alapján dönt.
Az Elnökség a jelentkező felvételéről a belépési szándék kézhezvételétől számított 60 napon
belül köteles határozni. A határozatot annak meghozatalától számított 15 napon belül a
jelentkezőnek meg kell küldeni. A felvételt megtagadó határozattal szemben a jelentkező a
határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az Elnökséghez címzett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést a Közgyűlés bírálja el. A Közgyűlés határozatával szemben – a IX. fejezet 4.
pontjában foglalt törvénysértésre való hivatkozást kivéve – további jogorvoslatnak helye
nincs.
A belépési kérelem elutasítása nem zárja ki azt, hogy a jelentkező belépési szándékát az
elutasítást követően megismételje.
3. Az egyesületnek pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek, akik azonban szavazati joggal
nem rendelkeznek és tisztségekre -ide nem értve a tiszteletbeli Elnök tisztségét- nem
választhatók.
Pártoló tag lehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező jogalany, aki az Egyesület célkitűzéseinek megfelelően az Egyesület

3.
demokratikus működését, a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését elősegíteni
kívánja, feltéve, hogy a természetes személy nincs eltiltva a közügyektől.
A pártoló tagsági viszony létesítésének feltétele, hogy a jelentkező jogalany belépési
szándékát a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kinyilvánítsa, a személyét hitelt
érdemlően igazolja, az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismerje és az
Elnökség őt határozatával a pártoló tagok sorába felvegye.
Az Elnökség a jelentkező felvételéről a belépési szándék kézhezvételétől számított 60 napon
belül köteles határozni. A határozatot annak meghozatalától számított 15 napon belül a
jelentkezőnek meg kell küldeni. A felvételt megtagadó határozattal szemben – a IX. fejezet 4.
pontjában foglalt törvénysértésre való hivatkozást kivéve – további jogorvoslatnak helye
nincs.
A belépési kérelem elutasítása nem zárja ki azt, hogy a jelentkező belépési szándékát az
elutasítást követően megismételje.
Tiszteletbeli tag lehet minden, a közügyek gyakorlására jogosult belföldi és külföldi
természetes személy, akit az Egyesület Közgyűlése határozatával a tiszteletbeli tagok sorába
felvesz és a felvételt a tiszteletbeli tagságra javasolt nyilatkozatával elfogadja.
4. A tagsági jogviszony megszűnik:
– a tag kilépésével,
– tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
– törléssel,
– a tag kizárásával,
– a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag kilépési szándékát az Elnökségnek köteles bejelenteni. A kilépéshez az Elnökség
hozzájárulása nem szükséges. A kilépés napja a kilépési szándék Elnökség részére történő
kézbesítésének napja. Az Elnökség a tag kilépéséről való tudomásszerzését követően köteles a
kilépett tagot haladéktalanul törölni a tagok jegyzékéből.
A Közgyűlés az Elnökség javaslatára határozatával kizárhatja tagjai sorából azt, aki
jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát megszegi, a
természetfotózás általános etikai normáit nem tartja be, vagy aki az egyesület céljainak
megvalósítását szándékosan akadályozza.
A tag kizárására irányuló eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás
alapjául szolgáló magatartást tanúsító taggal szemben a vizsgálati eljárást az Elnökség
folytatja le. Az eljárás során az érintett tagot, illetve azokat a személyeket is meg kell
hallgatni, akik az ügyre tartozó bizonyítandó körülményekről tudomással bírnak. Ezen
személyek meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Elnökség a tényállás tisztázása
után a bizonyítékok alapján 15 napon belül elkészíti és benyújtja a Közgyűléshez a határozati
javaslatát. Az összehívott Közgyűlés a megvitatott határozatról nyomban határoz. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. A határozatot a
taggal írásban kell közölni. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek
nincs helye.

4.
Az Elnökség határozatával törölheti az egyesület tagjai sorából azt, aki a tagsági díjjal
hátralékban van és azt írásbeli felszólítás ellenére, a felszólításban foglalt határidőn belül sem
fizeti meg. Az Elnökség törlést elrendelő határozata ellen fellebbezésnek van helye. A törlést
elrendelő határozattal szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az
Elnökséghez címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Közgyűlés bírálja el. A
Közgyűlés határozatával szemben – a IX. fejezet 4. pontjában foglalt törvénysértésre való
hivatkozást kivéve – további jogorvoslatnak helye nincs.
A törlés elrendelése nem zárja ki azt, hogy a törölt tag a törlést követően tagi felvételét kérje.

III.

A tagok jogai és kötelezettségei:

1. Az egyesület rendes tagja:
– a Közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik,
– választhat és válaszható az egyesület tisztségeire,
– javaslatokat, indítványokat tehet,
– megilletik az egyesület tagjainak járó kedvezmények,
– jogosult az egyesület rendezvényein megjelenni,
– jogosult és köteles az egyesület céljának megvalósításában legjobb tudása szerint
közreműködni,
– köteles az egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartani,
– köteles évente az Elnökség által megállapított határidőig a Közgyűlés által
megállapított összegű tagdíjat kifizetni.
2. Az egyesület pártoló tagja:
– A Közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik,
– jogosult az egyesület rendezvényein megjelenni,
– jogosult az egyesület céljának megvalósításában legjobb tudása szerint közreműködni,
– köteles az egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartani,
– köteles a Közgyűlés által meghatároz ott összegű tagdíjat a Közgyűlés által
megállapított határidőig befizetni.
3. Az egyesület tiszteletbeli tagja:
– a Közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik,
– jogosult az egyesület rendezvényein megjelenni,
– jogosult az egyesület céljának megvalósításában legjobb tudása szerint közreműködni,
– köteles az egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartani.
4. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, előzetes egyeztetés alapján,
az Egyesület tagjai betekinthetnek.
5. A tagdíjat évente a Közgyűlés állapítja meg. A tagdíj mértéke egységesen
(rendes és a pártoló tagok által is fizetendő összege) 15 000 Ft, azaz
tizenötezer forint. Az Egyesület rendes tagja köteles a Közgyűlés által
megállapított éves tagdíjat előre az adott év február 15. napjáig megfizetni.
Az Egyesület pártoló tagja a tagdíjat két részletben is teljesítheti akként,
hogy a Közgyűlés által megállapított éves tagdíj első részletét a tárgyév

5
február 15. napjáig, a második részletét pedig július 15. napjáig köteles
megfizetni. A tagdíjat az Egyesület bankszámlájára kell megfizetni, banki
átutalás útján vagy az Egyesület bankszámlájára történő befizetéssel .

IV.

Az egyesület szervezete, tisztségviselői

1. Az egyesület szervezete:
1.1. a Közgyűlés
1.2. az Elnökség

1.1 Közgyűlés

1.1.1. Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. A
Közgyűlést az Elnök – akadályozatása esetén az Elnökség más tagja – írásban, a javasolt
napirend közlésével hívja össze, az Egyesület székhelyére, vagy a tagok előzetes
jóváhagyásával meghatározott más helyre. A Közgyűlés ülése nem nyilvános. Az egyesület
minden évben legalább egy Közgyűlést köteles tartani, mely Közgyűlést az Elnök köteles
minden év június 15-ig összehívni (rendes Közgyűlés). A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt
a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada írásban, az Elnökséghez címzett levélben az
ok és cél megjelölésével kívánja. A tagság egyharmada által írásban kezdeményezett
Közgyűlést az erről szóló levél kézbesítésétől számított legkésőbb 60. napra köteles az Elnök
összehívni. Az Elnök jogosult rendkívüli Közgyűlést összehívni. Köteles az Elnök rendkívüli
Közgyűlést összehívni, ha az Elnökség így határozott, vagy ha a tagok legalább 1/3-a a cél
megjelölésével az Elnökségtől ezt írásban kéri. Ha az Elnök a rendkívüli Közgyűlést az írásos
kezdeményezés kézhezvételétől számított 60. napig nem hívja össze, úgy a Közgyűlést az
Elnökség legkésőbb a 60. naptól számított 30. napra hívja össze. Amennyiben az Elnökség a
Közgyűlés összehívási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy arra a tagok legalább 1/3-a
jogosult.
1.1.2. A Közgyűlést legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt, a Közgyűlés helyét és a
tervezett napirendet is tartalmazó, elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell
összehívni. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az
előterjesztők indokolását.
A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint a fele jelen van. Amennyiben
határozatképtelenség miatt a Közgyűlést nem lehet megtartani, és a közgyűlési meghívóban a
tagokat erről írásban tájékoztatták, akkor a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlésen kizárólag az eredeti napirendi
pontok szerepelhetnek. A megismételt Közgyűlést 3 napon belüli időpontra kell összehívni.
1.1.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az alapszabály megállapítása és módosítása,
– az Elnökség, annak Elnöke, a Tiszteletbeli Elnök megválasztása és visszahívása.
– az éves költségvetés meghatározása,
– az éves pénzügyi elszámolás jóváhagyása,
– az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása,
– tagok kizárása,

6
– a tagdíj összegének meghatározása, tagdíjfizetés feltételeinek
megállapítása,
– az egyesület feloszlásának kimondása,
– más szervezettel való egyesülésének elhatározása,
– fellebbezés elbírálása.
1.1.4. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel – a
határozatképes Közgyűlésen jelenlévők 50% + 1 fő szavazatával – hozza. A határozathozatal
során „igen”, „nem”, valamint „tartózkodás” szavazattal lehet élni. A közgyűlés a jelenlévő
tagok, akár rendes, akár pártoló tagok közül 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ.
Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A Közgyűlésen a természetes személy tag szavazati jogát személyesen vagy meghatalmazott
útján gyakorolhatja. Közgyűlésen való részvételre csak az Egyesület másik tagjának adható
meghatalmazás. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, akivel szemben kizárás iránti
eljárás van folyamatban, valamint az, az egyesületi tag sem, aki esedékes tagdíjfizetési
kötelezettségét elmulasztotta teljesíteni. Az Elnökség tagjait titkos szavazással kell
megválasztani. Egyéb esetekben titkos szavazás elrendelését bármely jelenlévő tag
kezdeményezésére egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozatával jogosult a Közgyűlés
elrendelni. A Közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a
levezető elnök szóban hirdeti ki.
Az Elnökség azon tagjai közül, akik a jelölést az elnöki posztra elvállalják, a Közgyűlés
Elnököt választ. A Közgyűlés köteles az Elnökség tagjainak megválasztását követően, titkos
szavazással haladéktalanul Elnököt választani.
1.1.5. A határozatképes Közgyűlésen megjelentek 3⁄4-es többségére van szükség:
– az alapszabály megváltoztatásához, módosításához,
– az Elnökség tagjainak visszahívásához,
– az egyesület felosztásának kimondásához,
– más szervezettel való egyesülésének elhatározásához,
– a szétválásnak elhatározásához.
1.1.6. A Közgyűlést az Elnök által – az Elnökséggel egyetértésben – kijelölt tag vezeti
(levezető Elnök).
1.1.7. A Közgyűlésen megjelentekről a levezető Elnök jelenléti ívet készít, mely jelenléti ív
tartalmazza a megjelentek nevét, valamint lakóhelyét.
1.1.8 A közgyűlésről a közgyűlésen megválasztott jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít,
mely jegyzőkönyvet a Közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít (jegyzőkönyv
hitelesítők).

1.2.Elnökség

1.2.1. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt
mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.

7
1.2.2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. Az elnökség
tagjai újraválaszthatóak és bármikor visszahívhatóak. Az Elnökség tiszteletbeli tagja lehet –
megválasztása esetén – az egyesület mindenkori tiszteletbeli Elnöke. Az Elnökség tiszteletbeli
tagja a határozathozatal során szavazati joggal nem rendelkezik.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.
1.2.3. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
1.2.4 Az Egyesület elnöke:

IMRE TAMÁS

(Születési hely és idő: Budapest, 1971. 07.24., lakik: 2030 Érd, Cankó utca 22-24.)
Az egyesület Elnökségének további tagjai:

LAKI ZOLTÁN

8
(Születési hely és idő: Hódmezővásárhely, 1959. 07.17., lakcím: 1143 Budapest, Besnyői u. 9.
III. em. 3.)

ZOBOKI-BARÁT ADRIENN

(Születési hely és idő: Balassagyarmat, 1982.03.07., lakcím: 2677 Herencsény, Béke út 13.)

1.2.5. Az Elnökség az egyesület operatív szerve, mely a két Közgyűlés közötti időben intézi
az egyesület ügyeit, így:
– elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti éves beszámolóját,
– elfogadja a Közgyűlés napirendi pontjainak tervezetét,
– gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
– az egyesület tevékenysége körében határozatot hoz,
– dönt a tagok felvételéről,
– törölheti a tagdíjat nem fizető tagot,
– elkészíti az egyesület éves költségvetésének tervezetét,
– a felmerülő napi pénzügyi, banki ügyekben dönt és eljár.
1.2.6. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az
Elnökség üléseit az Elnök hívja össze írásban, a tervezett napirendi pontok közlésével. A
meghívót olyan időben kell megküldeni a tagoknak, hogy a kézhezvétel és az ülés időpontja
között legalább 2 hét időköz legyen. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott
elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag
egyhangúlag hozható határozat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
1.2.7 Az Egyesület Elnöksége köteles éves beszámolót készíteni és azt a minden év május 31-
ig összehívandó Közgyűlés elé terjesztenie. A Közgyűlés a beszámoló jóváhagyása
kérdésében egyszerű szótöbbséggel határoz.
1.2.8. A beszámoló el nem fogadása esetén az Elnökség köteles 30 napon belül újabb
beszámolót készíteni és rendkívüli közgyűlést összehívni a beszámoló elfogadása érdekében.
1.2.9. Az Elnökség köteles a közgyűlés jegyzőkönyveiről nyilvántartást vezetni. (Közgyűlési
jegyzőkönyvek nyilvántartása). A nyilvántartás az Egyesület tagjai számára hozzáférhető.
Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét
tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől. Az Elnökség határozatait az
elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8
napon belül írásban, igazolható módon is közli.

9
1.2.10. Az Elnök – a bankszámla feletti rendelkezési jog kivételével- önállóan
jogosult az egyesület képviseletére harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és
más hatóságok előtt. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt másik elnökségi
tag jogosult az Egyesület képviseletére, elnök feladatainak ellátására. A Tiszteletbeli Elnök az
egyesület képviseletére, harmadik személyekkel szemben, valamint hatóságok és bíróságok
előtt nem jogosult. Az egyesület bankszámlája felett az egyesület elnöke Laki
Zoltán elnökségi taggal együttesen jogosult rendelkezni.
1.2.11. Az Elnök:
– irányítja az egyesület működését,
– összehívja az elnökségi üléseket,
– gondoskodik az Elnökség üléseinek előkészítéséről,
– vezeti az Elnökség üléseit,
– gondoskodik az egyesület szabályszerű működéséről,
– gondoskodik a közgyűlés összehívásáról és a napirendi pontok megtárgyalásához szükséges
iratok elkészítéséről, valamint azoknak a tagság részére időben történő megküldéséről,
– gondoskodik a Közgyűlés és Elnökség határozatainak végrehajtásáról,
– megszervezi és irányítja az egyesület adminisztrációs és pénzügyi munkáit,
– amennyiben az egyesület munkavállalókkal rendelkezik, akkor gyakorolja a munkáltatói
jogokat,
– irányítja az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatait,
– Laki Zoltán elnökségi taggal együtt gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot.
1.2.12. Tiszteletbeli elnök
Tiszteletbeli elnök lehet minden belföldi és külföldi természetes személy, aki a
természetvédelmi illetve a természetfotózás területén kifejtett tevékenységével jelentős
tiszteletnek örvend.

V.

Az egyesület megszűnése

1. Az egyesület megszűnik, ha
– feloszlását a Közgyűlés kimondja,
– feloszlatással,
– más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja,
– a bíróság a megszűnését megállapítja.

VI.

Az egyesület gazdálkodása

1. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, természetes személyek,
jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból, állami támogatásokból, a pályázatokon kapott pénzeszközökből képződik.

10
2. Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Bevételeit a tagdíjak, esetleges
kiegészítő jelleggel végzett gazdasági tevékenységből és az egyéb forrásokból származó
pénzeszközök képezik.
3. Az egyesület – céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételeinek biztosítása
érdekében – gazdasági és vállalkozási tevékenységet is folytathat, mely gazdasági és
vállalkozási tevékenység a fentiekre tekintettel nem lehet elsődleges célja.
4. Az egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási tevékenységet csak céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület vállalkozásának
gyakorlásához, fejlesztéséhez hitelt nem vehet fel.
5. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja el, azt a jelen
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
6. Az egyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat
alapján folytathat.
7. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját
vagyonukkal nem felelnek.
8. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi
önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és jelöltet nem támogat. Az egyesület pártoktól
független, azoktól támogatást nem fogad el.
9. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
10. Az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságát úgy biztosítja, hogy
– előzetes egyeztetés után az egyesület bármely tisztségviselője részletes felvilágosítást ad,
– az egyesület alapszabályát bárki megtekintheti, abból saját költségére másolatot készíthet,
11. Az egyesület váltót, vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
12. Az egyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról az egyesület Közgyűlése
dönt.

VII.Összeférhetetlenség

1. Sem a Közgyűlés, sem az Elnökség határozatának hozatalában nem vehet rész az a személy
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

11
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
2. Határozatok és nyilvánosság:
A testületi szervek döntéseit a szervezet ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában.
Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
Az elnök gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban,
igazolható módon.
A testületi szervek döntéseit az egyesület székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozzák
nyilvánosságra.
Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület tagjai
betekinthetnek, az Elnökséggel előzetesen egyeztetett időpontban.
Az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről időszakos kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.

VIII.

Az egyesület közcélú adománygyűjtésének szabályai

1. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság
sérelmével.
2. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Elnök írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető.
3. Az egyesület részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron kell nyilvántartásba venni.

IX.

Törvényességi felügyelet

Jogorvoslat a társadalmi szervezet szerveinek határozatával szemben
1. Az egyesület felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet
gyakorol.
2. Az egyesület feletti adóellenőrzést az egyesület székhelye szerint illetékes adóhatóság látja
el.
3. Az egyesület felett a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami
Számvevőszék látja el.
4. A társadalmi szervezet valamely törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására
jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást
felfüggesztheti.

X.
Egyéb rendelkezések

12
1. Az egyesület a cél szerinti tevékenységi körében jogosult polgári szolgálatot teljesítő
személy foglalkoztatására.
2. Ezen alapszabály alkalmazásakor vezető tisztségviselőnek minősülnek az Elnökség.
3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Magyarország Alaptörvénye, a
mindenkor hatályos Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Kelt: Budapesten, 2019. április 11. napján

__________________________
Imre Tamás
elnök

Záradék

Alulírott, Dr. Balogh Tamara ügyvéd (székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22. 1 em.
2.) ezúton igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítésére a tagdíjra vonatkozó rendelkezések pontosítása,
kiegészítése, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó szabályok pontosítása
miatt került sor.
A változásokat dőlt, kurzív szedés jelzi.

A fentiekre tekintettel ellenjegyzem: Budapesten, 2019. április 11. napján

_____________________
Dr. Balogh Tamara ügyvéd
KASZ:36056967

error: vadvilag.hu