vadvilág magyar természetfotósok egyesülete

A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének adatkezelési szabályzata:

 

1. A szabályzat alapját képező jogszabály:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), valamint a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban:
általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete

2. A szabályzat hatálya:
A szabályzat kiterjed a Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete (továbbiakban:
egyesület) tisztségviselőire, rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagjaira (továbbiakban:
tagok), továbbá az egyesület klubnapjain résztvevőkre (együtt: érintett), valamint a
megszerzett és kezelt adatra.

3. A szabályzat célja:
A szabályzat célja az adatvédelmi követelmények betartásának szabályozása.

4. Fogalom meghatározás:
a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
e) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
f) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
g) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.

5. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja – az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az
általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – az érintett
hozzájárulása, a belépési nyilatkozat aláírásával és benyújtásával, a kapcsolattartás és
az egyesület nyilvántartásának vezetéséhez szükséges adatok megadása által, az
egyesület feladatellátása érdekében.

6. Az adatkezelés célja:
Az egyesület tagjainak egyértelmű beazonosítása és egymástól történő
megkülönböztetése, tájékoztatás az Egyesülettel, „fotósélettel” kapcsolatos aktuális
információkról, hírekről, kapcsolatfelvétel, illetve tagok tevékenységének
nyilvántartása. Az egyesület klubnapjain résztvevők esetében a klubnapon résztvevők
azonosítása.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja,
személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges,
törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

7. A kezelt adatok köre:
a) Tagok esetében:
 név (vezetéknév, keresztnév)
 születési idő
 lakcím
 telefonszám
 e-mail cím
b) Az egyesület klubnapjain résztvevők esetében:
 név (vezetéknév, keresztnév)

8. Adatkezeléssel érintett területek:
 Tagnyilvántartás
 Klubnap jelenléti ív
 Közgyűlés dokumentálása
 Tagdíj fizetés nyilvántartás
 Weboldal (www.vadvilag.hu)
 Klubtagok tevékenységének nyilvántartása

Mindezen érintett területeken az adatok a tagok önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása
alapján az egyesület feladatellátása érdekében kerülnek rögzítésre.

9. Az adatkezelő:
Az egyesületben az adatok kezelését a vezetőség tagjai végzik.
Az adatkezelő neve: Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete
Az adatkezelő székhelyének címe: 1144 Budapest, Vezér utca 47. 4/42.
Elérhetőség: E-mail: info@vadvilag.hu

10. Az adatfeldolgozó:
Az egyesület honlapjához kapcsolódó technikai feladatokat végzi.
Az adatfeldolgozó neve: Thomaspicture Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1194 Budapest, Beszterce utca 5. fszt. 1.
Kezelt adatok köre:
név (vezetéknév és keresztnév)
e-mail cím
telefonszám

11. Az adatkezelés időtartama:
a) Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől az egyesület
fennállásáig. Tagsági viszony megszűnése esetén lehetőség van arra, hogy a
néven kívüli adatok törlését kérje a kilépő tag, mely esetben a tagsági viszony
megszűnését követő 60 napon belül törlésre kerülnek ezen adatok (lakcím,
születési idő, e-mail cím, telefonszám).
b) A klubnapokon résztvevők esetén az adatkezelő a jelenléti nyilvántartásban 8
évig megőrzi az érintettek nevét.

12. A személyes adatok törlése, a személyi adatokban bekövetkezett változások
bejelentése:
A tagok tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekor
kérheti, hogy az adatai – a nevének kivételével -, a tagnyilvántartásból törlésre
kerüljenek, ez esetben az adatkezelő a törlést követően e-mail útján tájékoztatja az
adatok törléséről.
A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak az egyesület tagjai
számára kötelező, a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül.

13. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a birtokában levő személyes adatokat profilalkotás
és automatizált döntéshozatal céljából nem dolgozza fel.

14. A tagok és az egyesület klubnapjain résztvevők (együtt: érintett) jogai személyes
adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adataik kezeléséről a tagok és az egyesület klubnapjain résztvevők
tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatait. A tájékoztatást igénylő kérelmet e-mailben, az info@vadvilag.hu vagy postai
úton az egyesület székhely címére kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az
érintett.
a) hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-
e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes

adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

b) A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
c) A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje a 11. és 12. pontokban meghatározott
feltételek esetén.
d) Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes
adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket –
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
f) Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
g) A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi
jellege miatt kerül sor.
h) Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Az egyesület nem használhatja fel a
birtokába került személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében. Az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes

adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

15. Adatbiztonság
Az adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok
biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek
kiépítését, működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja.

16. Jogérvényesítési lehetőségek:
Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság segítségét.

17. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a tagok előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a tagok 15 napon belül, írásban
nem jelzik a módosítással kapcsolatos kifogásukat, akkor részükről elfogadottnak
tekinthető a szabályzat módosítása.

18. Tájékozódás:
A tagok az aktuális adatvédelmi szabályzatról a kihirdetést követően az adatkezelőnél
tájékozódhatnak.

Imre Tamás
elnök

error: vadvilag.hu