Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thomaspi/public_html2/vadvilag.hu/php/connect_vadvilag.php on line 2
Vadvilág | Magyar | Szabályzat | 6
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének AlapszabályaAz egyesület gazdálkodása
 • Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, állami támogatásokból, a pályázatokon kapott pénzeszközökből, képződik.
 • Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Bevételeit a tagdíjak, a gazdasági tevékenység és az egyéb forrásokból származó pénzeszközök képezik.
 • Az egyesület - céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági és vállalkozási tevékenységet is folytat, mely gazdasági és vállalkozási tevékenység a fentiekre tekintettel nem lehet elsődleges célja.
 • Az egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitelfedezetéül, illetve hitel törlesztéséhez nem használhatja fel.
 • Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az I. fejezet 7. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja.
 • Az egyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
 • Közhasznúsági jelentés:
  7.1. Az egyesület köteles éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést elfogadni.
  7.2. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
  • a számviteli beszámolót,
  • a költségvetési támogatás felhasználását,
  • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
  • a cél szerinti juttatások kimutatását,
  • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásától, jogszabály által kötelezően meghatározott egyéb szervezettol és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
  • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértékét, illetve összegét,
  • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
  7.3. A közhasznúsági jelentés tartalmi követelményei nem érintik az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását. 7.4. Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve arról a saját költségére másolatot készíthet.
 • Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek.
 • Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és jelöltet nem támogat. Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el.
 • Az egyesület az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
 • Az egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát úgy biztosítja, hogy
  • előzetes egyeztetés után az egyesület bármely tisztségviselője részletes felvilágosítást ad.
  • az egyesület alapszabályát bárki részére hozzáférhetővé teszi.
  • a közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti, abból saját költségére másolatot készíthet.
  • az egyesület által biztosított szolgáltatások jegyzékét, valamint az éves beszámolót az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti.
  • az egyesület által nyújtott cél szerinti támogatások bárki számára megismerhetőek, a támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit című újság útján az egyesület nyilvánosságra hozza.
 • Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 • Az egyesület váltót, vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 • Az egyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról az egyesület Közgyűlése dönt.