Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thomaspi/public_html2/vadvilag.hu/php/connect_vadvilag.php on line 2
Vadvilág | Magyar | Szabályzat | 4
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének AlapszabályaAz egyesület szervezete, tisztségviselői
 • 1. Az egyesület szervezete:
 • 1.1. a Közgyűlés,
 • 1.2. az Elnökség,
 • 1.3. a Felügyelő bizottság.
 • 1.1. A Közgyűlés
  • 1.1.1. Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés nyilvános. Az egyesület minden évben legalább egy Közgyűlést köteles tartani, mely Közgyűlést az Elnök köteles minden év április 15-ig összehívni (rendes Közgyűlés). A Közgyűlést össze kell továbbá hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada írásban, az Elnökséghez címzett levélben, az ok és cél megjelölésével kívánja. A tagság egyharmada által írásban kezdeményezett Közgyűlést az erről szóló levél kézbesítésétől számított legkésőbb 60. napra köteles az Elnök összehívni. Az Elnök jogosult rendkívüli Közgyűlést összehívni. Köteles az Elnök rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha az Elnökség így határozott, vagy ha a tagok legalább 1/3-a a cél megjelölésével az Elnökségtől ezt írásban kéri. Ha az Elnök a rendkívüli Közgyűlést az írásos kezdeményezés kézhezvételétől számított 60. napig nem hívja össze, úgy a Közgyűlést az Elnökség legkésőbb a 60. naptól számított 30. napra hívja össze. Amennyiben az Elnökség a Közgyűlés összehívási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy arra a tagok legalább 1/3-a jogosult.
  • 1.1.2. A Közgyűlést legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt írásban, a tervezett napirend közlésével kell összehívni. A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele jelen van. Amennyiben határozatképtelenség miatt a Közgyűlést nem lehet megtartani és a közgyűlési meghívóban a tagokat erről írásban tájékoztatták, akkor a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlésen kizárólag az eredeti napirendi pontok szerepelhetnek. A megismételt Közgyűlést 3 napon belül kell összehívni.
  • 1.1.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   • az alapszabály megállapítása és módosítása,
   • az Elnökség, annak Elnöke, a Tiszteletbeli Elnök, valamint a Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása,
   • az éves költségvetés meghatározása,
   • az éves pénzügyi elszámolás jóváhagyása,
   • az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása,
   • tagok kizárása,
   • az éves tagdíj megállapítása,
   • határozat a pártoló tagok tagdíjfizetési kötelezettségéről,
   • a közhasznúsági jelentés elfogadása,
   • az egyesület feloszlásának kimondása,
   • más közhasznú szervezettel való egyesülésének elhatározása,
   • fellebbezés elbírálása.
  • 1.1.4. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - a határozatképes Közgyűlésen jelenlévők 50% + 1 szavazatával - hozza. A határozathozatal során „igen”, „nem”, valamint „tartózkodás” szavazattal lehet élni. Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az Elnökség tagjait, valamint a Felügyelő bizottság tagjait titkos szavazással kell megválasztani. Egyéb esetekben titkos szavazás elrendelését bármely jelenlévő tag kezdeményezésére egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozatával jogosult a Közgyűlés elrendelni. Az Elnökség azon tagjai közül, akik a jelölést az elnöki posztra elvállalják, a Közgyűlés Elnököt választ. A Közgyűlés köteles az Elnökség tagjainak megválasztását követően, titkos szavazással haladéktalanul Elnököt választani.
  • 1.1.5. A határozatképes Közgyűlésen megjelentek kétharmados többségére van szükség:
   • az alapszabály megváltoztatásához,
   • az Elnökség tagjainak, valamint a Felügyelő bizottság tagjainak visszahívásához,
   • az egyesület feloszlásának kimondásához,
   • más közhasznú szervezettel való egyesülésének elhatározásához,
   • a szétválásnak elhatározásához.
  • 1.1.6. A Közgyűlést az Elnök által - az Elnökséggel egyetértésben - kijelölt tag vezeti (levezető Elnök).
  • 1.1.7. A Közgyűlésen megjelentekről a levezető Elnök jelenléti ívet készít, mely jelenléti ív tartalmazza a megjelentek nevét, valamint lakóhelyét.
  • 1.1.8. A Közgyűlésről az egyesület Titkára jegyzőkönyvet készít, mely jegyzőkönyvet a Közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít (jegyzőkönyv hitelesítők).
 • 1.2. Az Elnökség
  • 1.2.1. Az Elnökség az egyesület operatív szerve, mely a két Közgyűlés közötti időben intézi az egyesület ügyeit, így:
   • elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti éves beszámolóját,
   • elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a közhasznúsági jelentést,
   • elfogadja a Közgyűlés napirendi pontjainak tervezetét,
   • gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
   • az egyesület tevékenysége körében határozatot hoz,
   • dönt a tagok felvételéről,
   • törölheti a tagdíjat nem fizető tagot,
   • elkészíti az egyesület éves költségvetésének tervezetét.
  • 1.2.2. Az Elnökség 3 rendes tagból áll, a tagokat a Közgyűlés titkos szavazással 10 évre választja meg. Az Elnökség tagjai újraválaszthatóak és visszahívhatóak.
  • 1.2.3. Az Elnökség legalább kéthavonta köteles ülést tartani. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze írásban, a tervezett napirendi pontok közlésével. Az Elnökség csak akkor határozatképes, ha ülésén minden tagja megjelent. Az Elnökség határozatait egyszerű többséggel hozza meg. A határozathozatal során Elnökség Tagjainak 1-1, az Elnöknek pedig szintén 1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség üléseiről köteles jegyzőkönyvet vezetni. A jegyzőkönyvet az Egyesület Titkára vezeti, annak hitelesítése az Elnök kötelezettsége. Amennyiben az Egyesület Titkára az Elnökség ülésén nem vesz részt, úgy a jegyzőkönyv vezetéséről az Egyesület Elnöke köteles gondoskodni. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
  • 1.2.4. Az egyesület Elnöksége köteles éves beszámolót készíteni és azt a minden év április 15-ig összehívandó Közgyűlés elé terjeszteni. A Közgyűlés a beszámoló jóváhagyása kérdésében egyszerű szótöbbséggel határoz.
  • 1.2.5. A beszámoló el nem fogadása esetén az Elnökség köteles 30 napon belül újabb beszámolót készíteni és rendkívüli Közgyűlést összehívni a beszámoló jóváhagyása érdekében.
  • 1.2.6. Az Elnökség köteles a Közgyűlés jegyzőkönyveiről nyilvántartás vezetni. (Közgyűlési jegyzőkönyvek nyilvántartása). A nyilvántartás bárki számára hozzáférhető.
  • 1.2.7. Az Elnök, valamint az Elnökség tagjai önállóan jogosultak az egyesület képviseletére harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
  • 1.2.8. Az Elnök:
   • irányítja az egyesület működését,
   • az egyesület rendes tagjai közül Titkárt választ,
   • összehívja az Elnökségi üléseket,
   • gondoskodik az Elnökség üléseinek előkészítéséről,
   • vezeti az Elnökség üléseit,
   • gondoskodik az egyesület szabályszerű működéséről,
   • gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról és a napirendi pontok megtárgyalásához szükséges iratok elkészítéséről, valamit azoknak a tagság részére időben történő megküldéséről,
   • gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról,
   • megszervezi és irányítja az egyesület adminisztrációs munkáit,
   • amennyiben az egyesület munkavállalókkal rendelkezik, akkor gyakorolja a munkáltatói jogokat,
   • irányítja az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatait,
   • egy elnökségi taggal együtt gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot.
  • 1.2.9. A Titkár:
   • az Elnök és az Elnökség által igényelt mértékben segíti az Elnök és az Elnökség munkáját,
   • az egyesület Közgyűléséről jegyzőkönyvet készít,
   • mint jegyzőkönyvvezető részt vesz az Elnökség ülésein,
   • gondoskodik az egyesület ügyiratainak elkészítéséről, nyilvántartásáról és megőrzéséről,
   • gondoskodik az egyesület tagnyilvántartásának pontos vezetéséről.
   • gondoskodik az Elnökség, valamint a Közgyűlés határozatainak nyilvántartásáról.
   A titkári megbízatás az Elnök felkérésének elfogadásával jön létre. A Titkár megbízatása az Elnök megbízatásának időtartamánál hosszabb időtartamra nem szólhat. A Titkár jogosult megbízatásáról lemondani, illetve az Elnök jogosult indokolás nélkül a megbízatást visszavonni. A titkári megbízatás folyamatos betöltéséről az Elnök köteles gondoskodni. A titkári megbízatás egyhuzamban több mint 60 napon át betöltetlen nem lehet.
 • 1.3. A Felügyelő bizottság
  • 1.3.1. Az egyesület Felügyelő bizottsága három tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg 3 éves időtartamra. A Felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatóak és visszahívhatóak. Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja az Elnöksége tagja, valamint a Titkár. A Felügyelő bizottság tagjai a tagok Közgyűlés általi megválasztását követően titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel a Felügyelő bizottság tagjai közül megválasztják a Felügyelő bizottság Elnökét.
  • 1.3.2. Az egyesület Felügyelő bizottságát a Felügyelő bizottság Elnöke hívja össze évente legalább egyszer, írásban, a tervezett napirendi pont megjelölésével. A Felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Felügyelő bizottság köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a Felügyelő bizottság ülésén hozott döntés tartalma, időpontja, a határozathozatal módja, a leadott igen-nem-tartózkodás szavazatok aránya, valamint a határozat hatálya megállapítható. (Felügyelő bizottsági határozatok nyilvántartása). A nyilvántartás bárki számára hozzáférhető. A Felügyelő bizottság működésére egyebekben az Elnökségre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
  • 1.3.3. A Felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, amennyiben az egyesület munkavállalóval rendelkezik, akkor az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
  • 1.3.4. A Felügyelő bizottság tagja az egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály, illetve jelen alapszabály így rendelkezik.
  • 1.3.5. A Felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az Egyesület Közgyűlése napirendjén szereplő valamennyi jelentést, illetve előterjesztést, melyről kialakított álláspontját köteles a Közgyűlésen az adott napirendi pontban hozott határozat meghozatalát megelőzően ismertetni.
  • 1.3.6. A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
   • a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.
   • b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
  • 1.3.7. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő bizottság is jogosult.
  • 1.3.8. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.